Nordic Pack informerer om EUs mobilitetspakke for transport

I løpet av februar gjennomføres fase 2 av EUs mobilitetspakke. Dette vil ha stor betydning for kapasiteten på biltransport i Europa samt for kostnadsnivået hvor det beregnes en betydelig økning.

Denne implementeringen innebærer:

  • Retur til hjemland: Lastebilen skal uten unntak returnere til bilens registreringsland hver 8. uke
  • Karensperiode for kabotasje: Kabotasjekjøring blir ytterligere begrenset ved at det innføres en karensperiode for kabotasjekjøring – 3 turer innenfor 7 dager, heretter 4 dagers avkjølingsperiode.
  • Kombinerte transporter: Kombinerte transporter sidestilles med kabotasjekjøring og underlegges de samme begrensninger i forhold til antall turer, kjøredager og karensperiode
  • Minimumslønn og registrering: Det innføres krav om lønn i henhold til minimumlønnsnivåer i EU medlemsland ved kabotasje, kombinert transport og internasjonale tredjelandstransporter (For eksempel for en litauisk sjåfør som kjører mellom Sverige og Tyskland)
  • Dokumentasjonskravet øker: Økt administrativt arbeid for sjåføren og transportselskapet som følge av høyere dokumentasjonskrav enn tidligere
  • Skattemessige endringer: Endringer i sjåførenes beskatning i en rekke østeuropeiske land innføres som følge av EUs mobilitetspakke. Dette vil medføre en betydelig økning i sjåførenes bruttolønn i de berørte land. Dette er tilfellet for Polen, Bulgaria og Romania

 

Som en konsekvens vil vi se omfattende endringer innen internasjonal transport i Europa. Vi i Nordic Pack har god og tett dialog med våre transportører for å minimere belastningen, og sikre kapasitet/leveranser, men det må påregnes noen kostnadsøkninger i forbindelse med innføringen av denne pakken.