Nordic Pack er medlem av Grønt Punkt

Med økende fokus på klima både lokalt og globalt ønsker også Nordic Pack AS å bidra.

Vi er medlem av Grønt Punkt
I 1994 ble det innført et direktiv innen EU for å sikre gjenvinning av emballasje. Det grunleggende prinsippet var at forurenser selv skal betale. Norske myndigheter la samtidig frem et forslag om en liknende emballasjeavgift i Norge. Næringslivet fikk myndighetene til å trekke forslaget mot at de selv tok ansvar for å nå de fastsatte målene for gjenvinning. Seks materialselskaper ble opprettet, et for hver emballasjetype. To av selskapene ble senere fusjonert, og vi sitter i dag igjen med 5: Norsk Returkartong AS, Plastretur AS, Norsk Resy AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Glassgjenvinning AS. Disse selskapene har ansvar for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge i dag. Kostnadene forbundet med dette arbeidet dekkes gjennom et vederlag som betales av norske bedrifter. I 1997 ble Grønt Punkt Norge etablert, og overtok da håndteringen av vederlaget.

Økende returandeler
I 2006 økte returandelene på brukt emballasje ytterligere, sammenliknet med 2005. Størst var økningen på drikkekartong og metallemballasje, men selv glass, med en returandel på over hele 90%, hadde en liten økning i fjor.

Gjenvinningsavgift/ Emballasjevederlag glassemballasje:

Gjenvunnet emballasje på råvaremarkedet har en lavere verdi enn det koster å samle inn, sortere og gjenvinne den. Denne merkostnaden er det Grønt Punkt-vederlaget brukes til å dekke. Grønt Punkt Norge og materialselskapene organiserer dette arbeidet og sørger for at vederlaget brukes så effektivt som mulig for å nå mål om gjenvinningsgrad osv.

På grunn av fordelen ved reduksjon i miljøavgiften fordeles kostnadene slik at det betales et høyere emballasjevederlag til Grønt Punkt for drikkevare-emballasje med miljøavgift enn for annen glassemballasje.

Leverandør/Importør er ansvarlig for å samle inn og rapportere og betale emballasjevederlaget, men fyller må selv være medlem i Grønt Punkt for å bli registrert på Norsk Glassgjenvinnings medlemsliste for avgiftsreduksjon hos Toll- og avgiftsdirektoratet.

Mer info finnes her: https://www.grontpunkt.no/medlemskap/rapportering-og-regler/

Satsene er fra 01.01.2019:

Volum:

Avgiftsfri emballasje

Avgiftsbelagt emballasje

0-250 ml

9,9 øre

13,8 øre

251-500 ml

19,8 øre

27,6 øre

Fra 501 ml

29,6 øre

41,3 øre